CASTELLO DI CARINI (Carini – Palermo)

L’Amaro caso della Baronessa di Carini – La ballata popolare eseguita da Gigi Proietti è qui illustrata dal cartellone del “Cuntastorie” Giovanni Virgadavola.
La ballata è stata la sigla dello sceneggiato televisivo, in quattro puntate, “L’Amaro caso della Baronessa di Carini”, andato in onda nel 1975 sulle reti RAI.

“LA BARUNISSA DI CARINI”

Canto popolare di Anonimo del secolo XVII

I
Chianci Palermu, chianci Siracusa
Carini c’e’ lu luttu ad ogni casa…
cu’ la purtau sta nova dulurusa
mai paci possa aviri a la so’ casa…..
aju la mente mia tantu cunfusa…..
lu core abbunna… lu sangu stravasa.
Vurria na canzunedda rispittusa….
chiancissi la culonna a la me’ casa;
La megghiu stidda chi rideva in celu,
anima senza cappottu  e senza velu
La megghiu stidda di li Serafini….
povira Barunissa di Carini !…..

II
Ucchiuzzi beddi di vermi manciati
ca sutta terra vurvicati  siti…..
tutti amici cchiu’ non vi truvati,
vui sulu lu me’ amuri canusciti…
Pinsati a Diu e cchiu’ nun la turbati !….
ca un journu comu idda vui sariti….
Limosina faciti e caritati
ca un jornu ‘paradisu la truvati.

III
Ciumi, muntagni, arvuli chianciti….
suli cu luna cchiu’ nun affaciati !
la bedda Barunissa chi pirditi,
vi li dava li raj ‘nnamurati !
Acidduzzi di l’aria, chi vuliti ?
lu vostru amuri ‘mmatula  circati !
Varcuzzi chi a sti prai lenti viniti,
li viliddi spincitili alluttati……
ed alluttati cu lilutti scuri,
ca morsi la Signura di l’amuri.

IV
Amuri, amuri, chiànciti la sditta!
ddu gran curuzzu cchiu’ nun t’arrisetta….
dd’ucchiuzzi, dda vuccuzza biniditta,
o Diu !chi mancu lùmmira nni resta !
Ma c’e’ lu sangu chi grida vinnitta,
russu a lu muru… e vinnitta nn’aspetta
E c’e’ cu veni cu pedi di chiummu….
Chiddu chi sulu guverna lu munnu…..
E c’e’ cu veni cu lentu camino
ti iunci sempri, arma di caiuno…!

V
Attornu a lu Casteddu di Carini,
ci passa spesso un beddu Cavaleri;
ci passa matinati e siritini,
l’ucchiuzzu a li finestri sempri teni……
giria come làpuzza ‘ntra l’aprili,
n’torno a li ciuri pi cogghiri lu meli;
ed ora pi lu chianu vi cumpari,
supra d’un baju chi vola senz’ali…..
ora di notti cu lu minnulino,
sintiti la so vuci a lu jardinu.

VI
Lu gigghiu finu, chi l’uduri spanni,
ammugghiateddu a li sò stessi frunni,
voli cansari l’amurusi affanni……
e a tutti sti primuri nù rispunni;
ma dintra adduma di putenti ciamuni.
Va trasannata e tutta si confunni….
e sempri chi lu sensiu’u n’ha valuri,
ca tutti accussi’ domina l’amuri.

VII
Stu ciuriddu nasciu cu l’autri ciuri….
spanpinava di marzu a pocu a pocu
aprili e maju nni godiu l’oduri…..
cu lu suli di giugnu pigghiau focu;
e di tutt’uri stu gran focu adduma…..
adduma di tuttùri e nun cunsuma…..
stu gran focu a dù cori duna vita….
li tira appressu comu calamita.

VIII
Chi vita duci, ca nuddu la vinci,
gudirila a lu culmu di la rota !
Lu suli di lu celu, passa e ‘mpinci
li stiddi ci si mettinu pi rota !
‘na catinedda li curuzzi strinci,
battinu tutti dui supra ‘na mota,
e la filicitá chi li dipinci
attornu, attornu d’oru e di rosa;
ma l’oru fa invidia di centu,
la rosa e bedda e frisca pi un mumentu.

IX
Lu barumi di caccia avia turnatu….
-mi sentu stancu, vogghiu arripusari
quanno a la porta si ci ha prisintatu
un munacheddu e ci voli parrari;
tutta la notti ‘nsemmula hannu statu….
la cunfidenza longa l’hannu a fari
Gesu’ Maria ! chi ariu ‘nfuscatu
chistu di la tempesta e’ lu signali !
lu munacheddu nisceva e ridia,
e lu baruni susu sdillinia.

X
Di nuvuli la luna s’ammugghiau….
lu jacabu scantatu sbulazzau ;
afferra lu baruni spada ed elmu….
– vola cavaddu, fora di Palermu….
prestu, fidili, binchi’ notte sia,
viniti a la me spadda ‘ncumpagnia-

XI
‘Ncarnatedda calava la chiaria
supra la schina d’Ustica a lu mari ;
la rininedda vola e ciuciulia
e s’ausa pi lu suli salutari ;
ma lu spriveri cci rumpi la via,
l’ugnidda si li voli pilliccari,
timida a lu so niru s”agnunia,
a mala pena ca si po’ sarvari.

XII
Simili scantu, simili tirruri
appi la barunissa di Carini.
Era affacciata ‘nta lu so balcuni
chi si pigghiava li spassi e piaciri….
– Viu viniri la cavalleria…..
chistu e’ me’ patri chi vini pi mia….
Viu viniri ‘na cavallarizza,
forsi e’ me’ patri chi mi veni ammazza
– Signuri patri chi vinisti a fari ?…
– Signura figghia, vi vegnu ammazari.-

XIII
– Signuri patri, accurdatimi un pocu,
quanto mi chiamu lu me confissuri ! –
Avi tant’anni chi la pigghi a jocu,
ed ora vai cercannu cunfissuri ?
chista’un e’ ura di cunfissioni.
E mancu di riciviri Signuri ! –
e comu dici sti amari parole,
tira la spada e cássaci lu cori.
Lu primu colpu la donna cariu…
l’appressu colpu la donna muriu.

XIV
Oh chi scunfortu pi dd’arma ‘nfilici
quannu ‘un si vitti di nuddu ajutari !
Era abbattuta e circava l’amici….
di sala in sala si vulia salvari…
gridava forti: aiutu carinisi…
aiutu, aiutu… mi voli ammazzari !…
dissi arraggiata: cani carinisi !
I’ultima vuci chi putissi dari…
I’ultima vuci e l’ultimu duluri…
ca persi gia’ lu sangu e lu culuri.

XV
Curriti tutti, genti di Carini,
ora che morta la vostra Signura :
mortu lu gigghiu chi ciuria a Carini…
‘nnavi curpanza un cani tradituri !
curriti tutti, monaci e parrini,
purtativilla ‘nsemi in sepoltura…
curriti tutti, paisaneddi boni,
purtativilla in gran processioni

XVI
La nova allura a lu palazzu ju…
la nunna cadiu ‘nterra e strangusciau :
ii so suruzzi capiddi ‘un avianu,
la so matruzza di l’occhi annurvau…
Siccaru li garofali a li grasti,
e sulu c’arristaru li finestri.
Lu gaddu chi cantava ‘un canto’ chiui
va sbattennu l’aluzzi e sinni fui.

XVII
A dui , a tri s’arrotano li genti,
fannu concùminu cu pettu tremanti :
pi la citati un lapuni si senti,
‘mmistatu di ruccoli e dichianti :
-chi mala morti!chi morti dulenti !-
Luntana di la matri e di l’amanti :
la vurvicaru di notti e le scuru….
lu beccamortu si scantava pur.

XVIII
iu nun ti potti di ciuri parrari
iu nun la vitti cchiu’ la to fazzouni :
mi nesci l’arma nun pozzu ciatari
supra la to balata addinucchiuni.
Poviru ‘ngegno miu, mettiti l’ali,
dispincimi stu niuru duluri :
pi li me l’armi scriviri e nutari
vurria la menti di re Salumuni….
La me’ varcuzza forsa ‘menzu la timpesta!